Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Schenkingen

Periodieke schenkingen
U heeft aangegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid periodiek een bedrag te schenken aan de "Zalige Titus Brandsma Parochie, geloofsgemeenschap Veenendaal".

Wat houdt een periodieke schenking precies in?
Gedurende een periode van ten minste vijf jaar verplicht u zich om aan de parochie jaarlijks een vast bedrag uit te keren. Dit bedrag kan gedurende deze periode niet worden verlaagd. Indien u in een jaar meer wilt schenken op dezelfde wijze, dient u opnieuw een notariŽle akte te laten opstellen. U kunt natuurlijk ook via overboeking of collecte een aanvullende schenking doen.

Gedurende de in de akte gemelde periode schenkt u het aangegeven bedrag aan de "Zalige Titus Brandsma Parochie, geloofsgemeenschap Veenendaal". Deze schenking is uitsluitend voor deze parochie bestemd. Verhuist u bijvoorbeeld na 3 jaar naar een andere parochie, dan bent u verplicht gedurende de resterende periode aan de "Zalige Titus Brandsma Parochie, geloofsgemeenschap Veenendaal" te schenken.
U dient jaarlijks zelf voor betaling van het geschonken bedrag zorgdragen.

Bij overlijden van de langstlevende van de schenker eindigt de verplichting tot schenking wel.

Een periodieke schenking wordt door de wet gezien als een bijzondere handeling. Indien u gehuwd bent of als partner bent geregistreerd, dan dient u elkaars toestemming te hebben om de schenking te verrichten. Het notariskantoor zorgt voor een schriftelijke verklaring die ondertekend kan worden.

Deze periodieke schenking is onherroepelijk, tenzij u anders heeft bedongen. Bij het opstellen van de akte gaan wij ervan uit dat u dat niet heeft bedongen.

Wat zijn de fiscale gevolgen van de schenking?

Een schenking of gift wordt voor de inkomstenbelasting aangemerkt als een persoonsgebonden aftrekpost. In eerste instantie komen dergelijke aftrekposten in mindering op het inkomen in box 1 (tot maximaal nihil), vervolgens in box 3 (tot maximaal nihil) en ten slotte in box 2 (tot maximaal nihil).

De wet maakt onderscheid tussen een periodieke gift en andere giften. Een periodieke gift komt voor aftrek in aanmerking als zij wordt gedaan aan (ondermeer) een algemeen nut beogende instelling (anbi). De Rooms Katholieke Kerk wordt door de belastingdienst aangemerkt als een anbi..
Een periodiek gift komt dan voor het geheel voor aftrek in aanmerking mits zij berust op een bij notariŽle akte van schenking aangegane verplichting om de uitkering gedurende ten minste vijf of meer jaren uit te keren. Aangezien de eerste schenking plaatsvindt in 2009, is de laatste schenking in 2013.